Úlohy pre stredoškolákov - strana 86

 1. Vzdialenosť 8
  cars_28 Vzdialenosť zo Žiliny do Košíc je 260 km. Z oboch miest vyrazili oproti sebe súčasne 2 autá. Auto zo Žiliny ide rýchlosťou 58 km/h, rýchlosť autá z Košíc je 72 km/h. Za koľko hodín sa tieto dve autá stretnú?
 2. Percentá 24
  cubes3_4 O koľko % sa zmenší povrch a objem kocky ak uhlopriečka sa zmenší o 10% ? b, zväčší o 10% ?
 3. Vypočítajte
  8_11_12 Vypočítajte obsah a výšky v trojuholníku ABC o stranách a = 8cm, b = 11cm, c = 12cm
 4. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 5. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 6. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 7. Počet bodov
  lines_3 V koľkých bodoch sa pretne 10 priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 8. Mikroorganizmy
  microorganisms Prvá generácia mikroorganizmov má populáciu 13500 kusov. Každá nasledujúca generácia je 11/10-násobkom predchádzajúcej. Zistite koľká generácia dosiahne počet aspoň trojnásobku prvej generácie.
 9. Lekná
  lekno_2 Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?
 10. Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 11. Súčet obsahov
  height-of-equilateral-triangle Nád výškou rovnostranného trojuholníka ABC je zostrojený rovnostranný trojuholník A1, B1, C1, nad jeho výškou je zostrojený rovnostranný trojuholník A2, B2, C2, atd. Sa postup neustale opakuje. Aký je veľký súčet obsahov všetkých trojuholníkov, ak strana t
 12. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 13. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 14. Dedko 3
  huby_5 Dedko nazbieral čerstvé huby. Pätina bola červivá, tie vyhodil, ostatné usušil. Získal tak 720 gramov sušených húb. Koľko kilogramov nazbieral dedko, ak sušením huby stratili 75% svojej hmotnosti?
 15. V kine
  cinema2_11 V kine sedi vedľa seba 7 chlapcov. Koľkými spôsobmi sa môžu usadiť na sedadlá, ak chlapci chcú sedieť vedľa seba?
 16. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 17. V roku
  age_5 V roku 1960 bol môj vek rovný cifernému súčtu roku môjho narodenia. Aký je môj vek teraz?
 18. Kváder s podstavou
  hranol3b Kváder s podstavou a rozmermi 12 cm a 5 cm a výškou 4 cm. Stolár tento kváder rozrezal na dva zhodné trojboké hranoly s podstavami v tvare pravouhlého trojuholníka. Stolár vytvorené hranoly natrel farbou. Vypočítajte povrch jedného z týchto dvoch trojbokýc
 19. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 20. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.