Pytagorova veta - stredná škola - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 403

 • Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 • Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Písomka
  unitCircle Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 24 a výška v = 23. Určite obvod trojuholníka.
 • Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 • Päťuholník
  5gon_diagonal Vypočítajte stranu a, obvod a obsah pravidelného 5-uholníka, ak Rop=6cm.
 • Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 • Kocka - stenová
  cubes_2 V kocke ABCDEFGH je ?. Aký je povrch kocky?
 • Osová súmernosť
  axail_symmetry Vypočítajte súradnice bodu B osovo symetricky s bodom A [-1, -3] pozdĺž priamky p: x + y - 2 = 0.
 • Medzikružie
  medzikrucie2 Štvorcu o strane a = 1 je vpísaná a opísaná kružnica. Určte obsah medzikružia.
 • Vzdialenosť
  origin_math Aká je vzdialenosť medzi počiatkom O and bodom A so súradnicami [18; 22]?
 • Kosoštvorec
  rhombus2_3 V kosoštvorci s obsahom 68 je jedna uhlopriečka o 6 dlhšia ako druhá. Určite dĺžky uhlopriečok a stranu kosoštvorca.
 • Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 • Kocka v guľi
  sphere4 Guľi je vpísaná kocka s hranou 8cm. Určite polomer gule.
 • Parametre kruhu
  circle_axes_1 Nájdite parametre kruhu v rovine - súradnice stredu a polomer: ?
 • Deltoid - 3 strany
  deltoid Vypočítajte uhlopriečky v deltoide so stranami 10, 12,6 a 5 cm
 • PT a kružnice
  r_triangle Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=9 a opísanej kružnice R=23.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pytagorova veta - slovné úlohy a príklady. Príklady pre stredoškolákov.