Úlohy pre stredoškolákov - strana 77

 1. Polovica z čisla
  percent_8 Urč čisla x a y tak, aby polovica z čisla x bola 30% z čisla y a 60% z y bolo 90.
 2. Čísla 13
  numbers_49 Koľko prirodzených čísel menších ako 301 možno vytvoriť z číslic 0,1,2,3,6,7?
 3. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 4. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 5. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 6. Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 7. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 8. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 9. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 10. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 11. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 12. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 13. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 14. Počet bodov
  lines_3 V koľkých bodoch sa pretne 10 priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 15. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 16. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 17. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 18. C–I–4 MO 2017
  nahoda Určte najväčšie celé číslo n, pri ktorom možno štvorcovú tabuľku n × n zaplniť prirodzenými číslami od 1 po n2 tak, aby v každej jej štvorcovej časti 3 × 3 bola zapísaná aspoň jedna druhá mocnina celého čísla
 19. Číslo x
  eq222_2 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 20. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.