Kvadratická rovnica - stredná škola - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 273

 • Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 • Kvadratická funkcia
  eq2_graph Daná je kvadratická funkcia f: y = -5x2+4x+c s neznámym koeficientom c. Určte najmenšie celé číslo c, pre ktoré graf funkcie f pretína x-ovú os v dvoch rôznych bodoch.
 • Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Kvadratická funkcia
  parabola_2 Napíšte rovnicu kvadratickej funkcie ktorej patria body A ( -1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 • Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 • Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Príklady na kvadratické rovnice. Príklady pre stredoškolákov.